Tuning Toolz

Druckbasierte Stimm-Methoden vs Tonhöhen basierte Stimm-Methoden

https://www.youtube.com/watch?v=5tISyonzcxA